אסטרולוגיה וטארוט

ישנן שתי חלוקות נפוצות של השמיים. הראשונה היא חלוקה למזלות, שהן גזרות בנות 30 מעלות מגלגל השמיים בו נעים כוכבי הלכת. המזלות קיבלו את שמותיהם מקבוצות כוכבים קבועים שנמצאו באותן גזרות עת נתנו למזלות שמות. חלוקה שנייה היא לדקאנים, שהם גזרות בנות 10 מעלות מגלגל השמיים (השם בא מלטינית - dec פירושו עשר, כמו בשיטת הספירה הדצימלית).

הדקאן הוא סמל דומה מאוד למזל - יש לומשמעות משלו, כוכב שליט, וכו'. כך ההתאמה של קלף ארקנה קטנה לדקאן אנלוגית לחלוטין להתאמה של קלף ארקנה גדולה למזל. כך באחוות השחר המוזהב משמעות הקלף הושפעה ממשמעות הדקאן (והשוואה בין משמעויות הקלפים של השחר המוזהב ומשמעויות וכוחות הדקאנים מספרו של Agrippa מראה זאת היטב), וניתן להשתמש בקלף כקמיע או ייצוג ויזואלי לדקאן.

אסטרולוגים וקוראים רבים בקלפים מתבלבלים עקב האופן בו מוצגת ההתאמה בין הקלפים לדקאנים. כך כאשר שני חרבות מותאם ל'ירח במזל מאזניים', הם מפרשים את ההתאמה כאילו נעשתה לטרנזיט של הירח במזל מאזניים באופן המוכר מפירוש מפות אסטרולוגיות, בעוד שהכוונה היא שהקלף מותאם לדקאן של מאזניים הנשלט על-ידי הירח, הוא הדקאן הראשון של מזל מאזניים. בלבול זה דומה לפירוש ההתאמה בין קלף הכוח למזל אריה כאילו הכוונה לכך שמשמעות הקלף דומה למשמעות של המצאות השמש במזל אריה, במקום למשמעות של מזל אריה עצמו.

השיטה המקובלת ביותר להתאמה בין אסטרולוגיה לקלפים היא זאת של השחר המוזהב, בה ההתאמה נערכת בנפרד לארקנה הגדולה (על בסיס ספר יצירה), לקלפי החצר (למזלות), ולקלפים הממוספרים (לדקאנים).

יש שתי שיטות מקובלות להתאמת כוכבים שליטים לדקאנים.

השיטה הראשונה, הנמצאת בכתביהם של Paul Foster Case ושל A.T. Mann, מקצה כוכבים שליטים לדקאנים על סמך הכוכבים השולטים במזלות עצמם. בשיטה זאת הדקאן הראשון של כל דקאן נשלט על-ידי הכוכב השולט באותו מזל, הדקאן השני על-ידי הכוכב השולט במזל הבא בגלגל המזלות מאותו יסוד, והדקאן השלישי על-ידי הכוכב השולט המזל השלישי של אותו יסוד.

דוגמא – מזלות האש הם, לפי סדרם על גלגל המזלות, אריה, קשת, וטלה. השמש שולטת במזל אריה, יופיטר במזל קשת, ומרס במזל טלה. כך הדקאן הראשון של אריה נשלט על-ידי השמש, הדקאן השני על-ידי יופיטר, והדקאן השלישי על-ידי מרס. הדקאן הראשון של קשת נשלט על-ידי יופיטר (הכוכב השליט של קשת), השני על-ידי מרס (הכוכב השליט של טלה, שבא בגלגל המזלות אחרי קשת), והשלישי על-ידי השמש (הכוכב השליט של אריה, שבא בגלגל המזלות אחרי טלה).

השיטה השנייה, הנמצאת בכתבי השחר המוזהב אך קודמת להם, לדוגמא בכתבי Paul Christian, מסתמכת על הקצאה מחזורית על סמך מהירות תנועתם של הכוכבים על רקע השמיים. הכוכבים מסודרים בסדר סאטורן, יופיטר, מרס, שמש, ונוס, מרקורי, ירח, כשההקצאה נעשית באופן ציקלי החל בסאטורן בדקאן הראשון של אריה. מכיוון ש 36 דקאנים משאירים שארית 1 בחלוקה ל 7 כוכבים, צריך להקצות כוכב אחד לדקאן נוסף, מרס המוקצה לשני דקאנים עוקבים (דקאן אחרון של דגים + דקאן ראשון של טלה)

נושא נפרד מהתאמת הכוכבים השליטים לדקאנים הוא התאמת קלפים לדקאנים. ההתאמה של השחר המוזהב הייתה להקצות את קלפי הארקנה הקטנה באופן רץ מהדקאן הראשון כדלהלן - לתשעת הדקאנים הראשונים הקצו קלפי ארקנה קטנה ממוספרים מ 2 עד 10, ואז חזרו מ 2 עד עשר לתשעת הדקאנים הבאים, וחוזר ארבע פעמים. הסדרה הותאמה על סמך יסוד - לדקאנים של מזל אש התאימו קלפי מטות, לדקאנים של מזל אויר התאימו קלפי חרבות, וכך הלאה. כך לדקאן השביעיהתאימו קלף שמספרו שבע מסדרת החרבות (תאומים הוא מזל אוויר), קרי שבע חרבות. לדקאן ה 17 (השני של בתולה) התאימו קלף שמספרו תשע מסדרת המטבעות (בתולה הוא מזל אדמה).

המשמעות של הטורים היא כדלהלן - הקלף בעמודה I מותאם לדקאן הנשלט על ידי הכוכב מעמודה II או III במזל מעמודה IV. כך בשיטה הראשונה (טור II) חמישה מטות מתאים לדקאן הנמצא במזל אריה ונשלט על-ידי השמש, קרי 10 המעלות הראשונות של מזל אריה. ההתאמה המלאה הינה כבטבלה הבאה -

התאמה בין הדקאנים לקלפים הממוספרים לפי השחר המוזהב
קלףשליט הדקאן
שיטה I
שליט הדקאן
שיטה II
מזל
2 מטותמרסמרסטלה
3 מטותשמששמש
4 מטותיופיטרונוס
5 מטבעותונוסמרקורישור
6 מטבעותמרקוריירח
7 מטבעותסאטורןסאטורן
8 חרבותמרקורייופיטרתאומים
9 חרבותונוסמרס
10 חרבותאורנוסשמש
2 גביעיםירחונוססרטן
3 גביעיםפלוטומרקורי
4 גביעיםנפטוןירח
5 מטותשמשסאטורןאריה
6 מטותיופיטריופיטר
7 מטותמרסמרס
8 מטבעותמרקורישמשבתולה
9 מטבעותסאטורןונוס
10 מטבעותונוסמרקורי
2 חרבותונוסירחמאזניים
3 חרבותאורנוססאטורן
4 חרבותמרקורייופיטר
5 גביעיםפלוטומרסעקרב
6 גביעיםנפטוןשמש
7 גביעיםירחונוס
8 מטותיופיטרמרקוריקשת
9 מטותמרסירח
10 מטותשמשסאטורן
2 מטבעותסאטורןיופיטרגדי
3 מטבעותונוסמרס
4 מטבעותמרקורישמש
5 חרבותאורנוסונוסדלי
6 חרבותמרקורימרקורי
7 חרבותונוסירח
8 גביעיםנפטוןסאטורןדגים
9 גביעיםירחיופיטר
10 גביעיםפלוטומרס

התאמת קלפים ושליטים לדקאנים לפי השחר המוזהב
התאמת קלפים ושליטים לדקאנים לפי השחר המוזהב

לשיטה הראשונה יתרון בכך שכל כוכב שולט על מספר שווה של דקאנים, פרט למאדים ששולט בדקאן אחד נוסף. יתרון נוסף הוא בכך שסדר הכוכבים זהה לסדר שלהם על עץ החיים בו השתמשו בהשחר המוזהב, בו הם מסודרים באופן זהה מהירח ביסוד ועד לסאטורן בבינה. ניתן להשלים את חסרונם של שלושת כוכבי הלכת החיצוניים בשיטה זאת על-ידי הוספתם לסדר הרץ כשלושת הכוכבים האיטיים ביותר, וכך כל כוכב ישלוט על שלושה דקאנים, פרט לששת המהירים ביותר שישלטו על ארבעה, אך לא שמעתי על אדם כלשהוא שאימץ שיטה זאת.

לשיטה השנייה יתרון בכך שההתאמה של הכוכבים השליטים לדקאנים טבעית יותר - הכוכבים השליטים מותאמים למזלות על-פי דמיון תכונות, ושולטים בדקאנים שדומים למזלות שלהם מבחינת היסוד. כמו כן, השיטה מתאימה את עצמה להגיונו של האסטרולוג - ניתן לשנות כוכבים שליטים למזלות (לדוגמא בשל גילוי כוכבי לכת חדשים), וההתאמה תמשיך לעבוד.

התאמה שנייה נוצרה על-ידי Papus. הוא התאים כל סדרה משנית לאחת מארבעת העונות ולשלושת החודשים של אותה העונה - מטות לאביב, גביעים לקיץ, חרבות לאביב, ומטבעות לחורף. ההגיון הוא, כנראה, על סמך היסוד של המזל הראשון בכל עונה. את קלפי החצר הוא מתאים על ההגיון לפיו המלך מתאים למזל הראשון בעונה על סמך היותם פעילים ויוצרים, המלכה מתאימה למזל השני בעונה על סמך היותם פאסיבים ומשמרים, האביר מתאים למזל השלישי בעונה על סמך היותם הממשים והמאזנים בעונה. הנערים מותאמים למעבר מעונה לעונה. את הקלפים הממוספרים הוא מתאים לדקאנים על בסיס מחזורים דומים של פעילות ויצירה, פאסיביות ושמירה, ומימוש ואיזון בתוך המזלות ובאופן סדרתי בהגיון המוסבר בפרקים הראשונים של ספרו. כך האס עד תשע מותאמים באופן סדרתי לדקאנים, כשקלף העשר משמש כמו קלף הנער למעבר מעונה לעונה.

התאמה בין הדקאנים לקלפים הממוספרים לפי פאפוס
קלף ממוספרשליט הדקאןמזלקלף חצר
אס מטותמרסטלהמלך המטות
2 מטותשמש
3 מטותונוס
4 מטותמרקורישורמלכת המטות
5 מטותירח
6 מטותסאטורן
7 מטותיופיטרתאומיםאביר המטות
8 מטותמרס
9 מטותשמש
אביר המטות ועשרה מטות
אס גביעיםונוססרטןמלך הגביעים
2 גביעיםמרקורי
3 גביעיםירח
4 גביעיםסאטורןאריהמלכת הגביעים
5 גביעיםיופיטר
6 גביעיםמרס
7 גביעיםשמשבתולהאביר הגביעים
8 גביעיםונוס
9 גביעיםמרקורי
אביר הגביעים ועשרה גביעים
אס חרבותירחמאזנייםמלך החרבות
2 חרבותסאטורן
3 חרבותיופיטר
4 חרבותמרסעקרבמלכת החרבות
5 חרבותשמש
6 חרבותונוס
7 חרבותמרקוריקשתאביר החרבות
8 חרבותירח
9 חרבותסאטורן
אביר החרבות ועשר חרבות
אס מטבעותיופיטרגדימלך המטבעות
2 מטבעותמרס
3 מטבעותשמש
4 מטבעותונוסדלימלכת המטבעות
5 מטבעותמרקורי
6 מטבעותירח
7 מטבעותסאטורןדגיםאביר המטבעות
8 מטבעותיופיטר
9 מטבעותמרס
אביר המטבעות ועשרה מטבעות

התאמת קלפים ושליטים לדקאנים לפי פאפוס
התאמת קלפים ושליטים לדקאנים לפי פאפוס

התאמה שלישית נוצרה על-ידי Paul Christian בספרו The History and Practice of Magic, כעשרים שנה לפני הקמת אחוות השחר המוזהב. הדקאן נבחר מהמזל של קלף הארקנה הגדולה המתאים, ושליט הדקאן נבחר באותה שיטה ה השתמשו בשחר המוזהב.

התאמה בין הדקאנים לקלפים הממוספרים לפי Paul Christian
מספר
קלף
התאמה לקלף מטותהתאמה לקלף חרבותקלף ארקנה גדולהאות
1אסאסקוסםא
2ירחירחכהנתב
3ונוסונוסקיסריתג
4יופיטריופיטרקיסרד
5דקאן II של טלהדקאן III של טלהכהןה
6דקאן III של שורדקאן I של שוראוהביםו
7דקאן I של תאומיםדקאן II של תאומיםמרכבהז
8דקאן I של סרטןדקאן III של סרטןצדקח
9דקאן II של אריהדקאן I של אריההנזירט
10דקאן III של בתולהדקאן II של בתולהגלגל המזלי

מספר
קלף
קלף - גביעיםקלף - מטבעותקלף ארקנה גדולהאות
1מאדיםמאדיםכוחכ
2דקאן I של מאזנייםדקאן III של מאזנייםהתלויל
3הקוצרהקוצרמוותמ
4דקאן II של עקרבדקאן I של עקרבמיזוגנ
5דקאן III של קשתדקאן II של קשתהשטןס
6דקאן I של גדידקאן III של גדיהמגדלע
7מרקורימרקוריהכוכבפ
8דקאן II של דלידקאן I של דליירחצ
9דקאן III של דגיםדקאן II של דגיםהשמשק
10סאטורןסאטורןיום הדיןר

מכיוון שנשארו שנים-עשר דקאנים ללא קלפים מתאימים, Paul Christian התאים אותם לקלפי החצר. ארבעת קלפי החצר שלא הותאמו לדקאנים, הותאמו לקלפים הבהירים ביותר בארבעת המזלות הקבועים.

התאמה בין הדקאנים לקלפי החצר לפי Paul Christian
קלףמטותגביעיםחרבותמטבעות
מלךרגולוס (נזיר, טלה)אלדברן (אוהבים, שור)סאדאלמליק (ירח, דלי)אנתארס (מיזוג, עקרב)
מלכהדקאן I של טלה (נזיר)דקאן II של סרטן (ירח)דקאן II של מאזניים (התלוי)דקאן II של גדי (המגדל)
אבירדקאן II של שור (אוהבים)דקאן III של אריה (נזיר)דקאן III של עקרב (המיזוג)דקאן III של דלי (הירח)
משרתדקאן III של תאומים (מרכבה)דקאן I של בתולה (הגלגל)דקאן I של קשת (השטן)דקאן I של דגים (השמש)

Paul Christian פיתח התאמה זאת כשילוב בין אסטרולוגיה, נומרולוגיה, וטארוט, כך שניתן יהיה להמיר בין השיטות, לדוגמא לתרגם פריסת קלפים ישירות למפה אסטרולוגית ולהיפך. בעייה בשיטה זאת היא שפריסת קלפים לא בהכרח מתורגמת למפה אסטרולוגית הגיונית, במובן שלא כל כוכב יופיע בדיוק פעם אחת בפריסה - בהחלט ייתכן שכוכב לא יופיע כלל במפה הנוצרת, או יופיע בה יותר מפעם אחת.

ישנן התאמות רבות מספור בין קלפי הארקנה הגדולה לאסטרולוגיה. הפופולריות ביותר הן משפחת ההתאמות הצרפתיות, שהתפתחו מההתאמה של Eliphas Levi ושהחבילה של Oswald Wirth היא דוגמא להן, ומשפחת ההתאמות האנגליות, שהתפתחו מההתאמה של השחר המוזהב ושהחבילה של Crowley היא דוגמא להן.

השוואת התאמות בין הארקנה הגדולה לאסטרולוגיה
קלףההתאמה של
השחר המוזהב
ההתאמה של
Paul Christian
ההתאמה של
Papus
ההתאמה של
Julius Lachner
השוטהיסוד האויר-יסוד האשגדי
הקוסםמרקורי--יופיטר
הכוהנתהירחהירחהירחהירח
הקיסריתונוסונוסונוסבתולה
הקיסרטלהיופיטריופיטרשור
הכוהןשורטלהטלהמרקורי
האוהביםתאומיםשורשורונוס
המרכבהסרטןתאומיםתאומיםמאדים
הכוחאריהמאדיםמאדיםאריה
הנזירבתולהאריהאריהתאומים
הגלגליופיטרבתולהבתולהיסוד האויר
הצדקמאזנייםסרטןסרטןמאזניים
התלוייסוד המיםמאזנייםמאזנייםדגים
המוותעקרב-יסוד המיםעקרב
המיזוגקשתעקרבעקרביסוד המים
השטןגדיקשתקשתסאטורן
המגדלמאדיםגדיגדייסוד האש
הכוכבדלימרקורימרקורידלי
הירחדגיםדלידליסרטן
השמשהשמשדגיםתאומיםהשמש
יום הדיןיסוד האשסאטורןסאטורןקשת
העולםסאטורןהשמש4 היסודותטלה

השיטה הפשוטה ביותר להסביר היא זאת של Julius Lachner. הוא התאים את הקלפים לאסטרולוגיה על סמך הגיונו האישי, כמתואר במאמר המקושר ברשימת המקורות.

שלושת השיטות האחרות מסתמכות על התאמה של קלפי הארקנה הגדולה לאותיות הא"ב העברי בסדר רץ, של אותיות הא"ב העברי לאסטרולוגיה לפי סדר יצירה, לקבלת הטבלה לעיל, כשההבדל העיקרי הוא בסדר של הקלפים. פאפוס ופול כריסטיאן השתמשו בסדר הקלפים של חבילת מרסיי עם התאמה של אליפז לוי (מתוך La Clef Des Grands Mysteres), כדלהלן -

הסדר הצרפתי
#שם קלףאותכוכב
1קוסםא'
2כהנתב'הירח
3הקיסריתג'ונוס
4הקיסרד'יופיטר
5הכוהןה'
6האוהביםו'
7המרכבהז'
8צדקח'
9הנזירט'
10גלגל המזלי'
11כוחכ'מאדים
12האיש התלויל'
13מוותמ'
14מיזוגנ'
15שטןס'
16מגדלע'
17כוכבפ'מרקורי
18ירחצ'
19שמשק'
20יום הדיןר'סאטורן
0שוטהש'
21העולםת'שמש

השחר המוזהב העבירו את קלף השוטה לראש הטבלה והתאימו אותו לאות א', כששאר הקלפים נדחקים אות אחת כלפי מטה, ואז החליפו בין הכוח לצדק כדי ליצור התאמה הגיונית יותר בין שני קלפים אילו למזלות אריה ומאזניים. הסדר של כוכבי הלכת אינו זהה לזה המופיע בגרסא מוכרת של ספר יצירה, ונערכה כנראה לפי ההגיון הבא.

לגבי התאמת אותיות בג"ד כפר"ת לשבעת כוכבי הלכת ישנן מספר התאמות שונות בגרסאות שונות של ספר יצירה, כשהפופולרית שבהן היא זאת המתאימה את כוכבי הלכת לפי מרחקן מכדור הארץ במודל הגיאוצנטרי של תלמאי בסדר הפוך (מהירח המהיר לאות האחרונה ת' לשבתאי האיטי לאות הראשונה ב'). במודל של תלמאי כדור הארץ נמצא במרכז העולם, כוכבי הלכת מקיפים אותו על ספירות של בדולח לפי סדר מהירות תנועתם על רקע המזלות (המהיר ביותר הקרוב ביותר, האיטי ביותר הרחוק ביותר), ובחוץ הכוכבים הקבועים על ספירת בדולח משלהם. ההתאמה המתקבלת בגרסאות אילו היא

ההתאמה הנפוצה בס"י
אותכוכב לכת
ת'ירח
ר'מרקורי
פ'ונוס
כ'שמש
ד'מאדים
ג'צדק
ב'שבתאי

נראה כי בשחר המוזהב ערכו בהתאמה פופולרית זאת שלושה שינויים - הם התאימו את הכוכבים לאותיות בסדר רץ ישר (מהירח המהיר לאות הראשונה ב' לשבתאי האיטי לאות האחרונה ת'), החליפו בין מרקורי לירח כך שהקוסם הגברי יתאים למרקורי והכהנת הנשית לירח, והחליפו בין צדק לשמש כך שקלף השמש יתאים לשמש. יתרון נוסף להתאמה זאת היא שהקיסרית מתאימה לונוס, במקום למאדים.

ההתאמה של
השחר המוזהב
אותכוכב לכתקלף
ב'מרקוריהקוסם
ג'ירחהכהנת
ד'ונוסהקיסרית
כ'צדקגלגל המזל
פ'מאדיםהמגדל
ר'שמשהשמש
ת'שבתאיהעולם

קלפי החצר מותאמים תדיר לשנים-עשר המזלות.

השיטה הפופולרית ביותר נעשית כבטבלה - ארבעת הסדרות \ שורות מותאמות לארבעת היסודות, שלושה מבין ארבעת המעמדות \ טורים מותאמים לשלושת האיכויות האסטרולוגיות, כשכל קלף מותאם למזל בעל אותו יסוד ואיכות. ההתאמה בין הקלפים למזלות משתנה לפי הגיונו של המתאים, לדוגמא בעוד רבים מתאימים בין המטות ליסוד האש, החרבות ליסוד האויר, והמטבעות ליסוד האדמה, יש העורכים התאמה שונה - המטות ליסוד האדמה בטיעון שהעצים צומחים מן האדמה, המטבעות ליסוד האויר בטיעון שהמטבע הוא יחידת מדידה מלאכותית ותוצר של השכל הרציונאלי, והחרבות ליסוד האש בטיעון שהחרבות הן כלי מלחמה המתאימות באופיין לאש המלחמה ולאופיו של מארס אל המלחמה.

שיטה פופולרית שנייה היא של השחר המוזהב, בה הקלפים מותאמים לעץ חיים תלת-ממדי, עץ החיים התלת-ממדי מוטל על מפת כוכבי השבת הכדורית, וכל קלף חצר מותאם לקבוצות הכוכבים עליה מוטלת הספירה לה הוא מותאם.

הנקודות המרכזיות שעולות מהבאת השיטות הפופולריות הללו הן:מקורות:

חזרה לדף הטארוטשלי.